Jaka jest Wasza wymarzona sesja plenerowa ?

Nad morzem czy w górach? Na pustyni czy na Antarktydzie? W terenowym aucie czy jeżdżąc konno?

Jak miałaby wyglądać Wasza idealna sesja plenerowa?

Puśćcie wodzę fantazji i stwórzcie opis sesji Waszych marzeń! Zgarnij darmową sesję do wykorzystania do końca 2021 roku!

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE WYSTARCZY TYLKO:

• NAPISAĆ DO NAS W WIADOMOŚCI E-MAIL (konkurs@sdron.pl) OPIS SWOJEJ WYMARZONEJ SESJI PLENEROWEJ 
• POLUBIĆ NASZ PROFIL  SDRON NA FACEBOOKU ORAZ ZAOBSERWOWAĆ SDRON_WEDDINGS NA INSTAGRAMIE 
• UDOSTĘPNIĆ POST KONKURSOWY NA SWOIM FACEBOOKU LUB W RELACJI NA INSTAGRAMIE  OZNACZJĄC STRONĘ
• ZAPROSIĆ W KOMENTARZU DWIE OSOBY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

REGULAMIN :

Regulamin konkursu

1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Wymarzona sesja plenerowa ” („Konkurs Ślubny”) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook https://www.facebook.com w formie Zadania Konkursowego opublikowanego w ramach strony fanpage „Sdron”. Post Konkursowy będzie opublikowany pod adresem  https://www.facebook.com/FSdron oraz za pośrednictwem portalu Instagram https://www.instagram.com w formie zadania Konkursowego portalu Instagram w ramach strony fanpage https://www.instagram.com/sdron_weddings/.
 2. Organizatorem konkursów jest firma MEDIA B HOUSE z siedzibą przy ul.Tadeusza Boya-Żeleńskiego, 95-100 Zgierz; NIP: 732-21-78-115 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród jest Sdron.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursów jest Organizator.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny i jest niezbędne do przystąpienia konkursów. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do niniejszych danych, a także ich zmian bądź usunięcia.
 6. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w konkursach organizowanych przez Sdron.
 7. Konkursy są prowadzone na profilach w mediach społecznościowych Facebook/Instagram i/lub na stronie https://sdron.pl/.
 8. Nadzór nad przebiegiem konkursów, tj. udzielaniem informacji na ich temat oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawuje Organizator oraz osoby przez Niego wyznaczone.
 9. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez Portal Facebook/Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora. Serwis Facebook/Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator.

2.Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikami konkursów mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolności do czynności prawnych, posiadający aktywne konto w serwisach społecznościowych, w których odbywają się konkursy, i które zaakceptowały niniejszy Regulamin.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (m.in. jest osobą pełnoletnią ).
  b. zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do danego konkursu;
  c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisów społecznościowych, w których odbywają się konkursy;
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w danym konkursie;
  f. jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook/Instagram;
  g. wykonał zadanie konkursowe.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć współtwórcy marki Sdron oraz ich najbliższa Rodzina.
 4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 pkt 1-2 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym również po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 5. Na życzenie Organizatora, Uczestnik z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych przedstawi zgodę przedstawiciela ustawowego, o której mowa w ust. 2 pkt. a, a w razie braku przedstawienia takiej zgody w terminie 2 (dwóch) dni od otrzymania żądania, Zgłoszenie Konkursowe może być uznane przez Organizatora za nieprawidłowe i nie biorące udziału w Konkursie. Organizator ma prawo żądania przedstawienia takiej zgody w dowolnym momencie, w tym także po powiadomieniu o wygranej.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3.Zdanie konkursowe

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  1. Publiczne udostępnienie na swojej tablicy postu z konkursem.
  1. Polubienie postu konkursowego.
  1. Polubienie profilu na Facebook’u znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/FSdron oraz zaobserwowanie fanpage’u na Instagramie znajdującego się pod adresem https://www.instagram.com/sdron_weddings/.
  1. Oznaczenie dwóch osób pod postem konkursowym na Facebook’u lub na Instagramie.
  1. Stworzenie i wysłanie pracy konkursowej.
 2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu tekstu ( max.1000 znaków ) dotyczącego wymarzonej sesji plenerowej.
 1. W ramach Konkursu Uczestnik może złożyć jedną Pracę Konkursową.
 2. Prace Konkursowe będą przedmiotem oceny dokonywanej niezależnie od siebie przez trzyosobowe jury reprezentowane przez przedstawicieli Organizatora. Kryterium wyboru stanowi oryginalność, pomysłowość i niebanalność Pracy Konkursowej.
 3. Nagrodę główną dostanie dwoje Uczestników, których Praca Konkursowa zostanie uznana przez jury za najbardziej oryginalną, pomysłową i niebanalną.
 4. Prace konkursowe należy przesyłać drogą e-mail: konkurs@sdron.pl

4.Nagody i wyłonienie zwycięzców

 1. Zwycięzcy otrzymają voucher na darmową sesję zdjęciową w zakresie: Plener Ślubny / Sesja Narzeczeńska na terenie całej Polski.
 2. Nagrodami w konkursie są dwie sesje zdjęciowe, które składać się będą (każda) z czterdziestu zdjęć oraz trwać maksymalnie do czterech godzin.
 3. Vouchery zostaną wysłane na koszt Organizatora.
 1. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie po ogłoszeniu wyników prywatnej wiadomości na profilu Sdron , w której znajdzie się imię i nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail z którego wysyłana była praca konkursowa  oraz adres korespondencyjny.
 2. Zwycięzca nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę̨ innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Zwycięzca nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 3. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda podczas trwania Konkursu.
 4. Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie konkursowej sesji zdjęciowej oraz publikację streszczenia pracy konkursowej.
 1. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Jury najpóźniej do godz. 23:59 w dniu  15 lutego 2021r.
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem e-maila oraz postem konkursowym na Portalu Instagram/Facebook.
 3. Nagrody można będzie można zrealizować w terminie od 1 marca 2021r. do 1 grudnia 2021r.

5. Uprawnienia Organizatora

 1. Organizator zastrzegają sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac Konkursowych, które:
 1. są niezgodne z Regulaminem portalu Instagram
 2. nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub zostały zgłoszone niezgodnie z jego postanowieniami,
 3.  zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, polityczne, propagandowe, religijne lub w jakikolwiek sposób sprzeczne z obowiązującym prawem,
 4. naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie i dobra osobiste lub  bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia wymagań określonych powyżej, Organizator mają prawo do wykluczenia z Konkursu Pracy Konkursowej, jak również zgłaszającego ją Uczestnika. W przypadku podejrzenia naruszenia powyższych postanowień, Organizator mają prawo wstrzymać wydanie Nagrody (na okres do 2 tygodni) i żądać przedstawienia stosownych dowodów i wyjaśnień od Uczestnika, kontaktując się z nim poprzez adres e-mail, a w razie ich nie przedstawienia przez Uczestnika – wykluczyć go z Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych uczestników konkursów, w tym również za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli nad treścią umieszczanych przez uczestników informacji w zakresie prawdziwości danych, włączając działania związane z naruszeniem Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów i zasad.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie aplikacji mediów społecznościowych.

6.Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursów, uczestnicy są zobowiązani zgłaszać na piśmie w czasie ich trwania, lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zakończenia na adres Organizatora.
 2. Reklamacje zgłoszone po terminie 14 dni nie wywołują skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz ID do social media uczestnika, a także szczegółowy opis i uzasadnienie przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od otrzymania oficjalnego pisma. 
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora lub Współorganizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora lub Współorganizatora.
 5. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@sdron.pl.

7.Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagród:
 2. w przypadku, gdy Uczestnik, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie posiada zgody swojego opiekuna prawnego na udział w Konkursie;
 3.  w przypadku, gdy Uczestnik korzystał z narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. zakładał fikcyjne konta w Portalu Instagram, przejmował cudze konta w Portalu Instagram) lub prowadził działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników.
 1. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.
 2. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych.  Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie wykorzystania Pracy Konkursowej w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Pracy Konkursowej oraz łączenie go z innymi utworami. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Pracy Konkursowej. Organizator uprawnieni są do wezwania Zwycięzcy do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Pracy Konkursowej.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory wynikające z konkursów będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacje o zmianach będą zamieszczane w miejscu ogłoszenia danego konkursu.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://sdron.pl/.
 7. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 • Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest firma: Sdron.
 2. Dane osobowe Uczestników w zakresie identyfikatora na portalu Instagram, a w przypadku Zwycięzcy również imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z Konkursem, w tym w celu wyłonienia laureatów, realizacji wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także na potrzeby podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3.  Dane mogą zostać udostępnione podmiotom uczestniczącym w realizacji wywiązania się przez Administratora z postanowień Regulaminu, w szczególności doręczenia Nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników, w zakresie przez nich podanym, przetwarzane będą w następujących celach: (i) świadczenia przez Administratora usług związanych z przeprowadzeniem Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), (ii) realizacji obowiązków podatkowych związanych z wydawaniem Nagród – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, (iii) dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), a także, w sytuacji wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i celach wskazanych w treści tych zgód.
 1.  Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.
 2.  Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego administratora: Organizator – konkurs@sdron.pl.
 5. Jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratorów odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. ochrony danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1.  Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 2.  Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.